SİYASET      EKONOMİ      FİNANS      DÜNYA      SPOR      YAŞAM      GÜNCEL      YEREL      MAGAZİN      TEKNOLOJİ      BİLİM      EĞİTİM KÜLTÜR SANAT   
 
Ana Sayfa > GÜNCEL

​Eyidoğan: Afetlere dirençli bir toplum yaratamadık
03 Nisan 2021
İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, “On kez deprem araştırma komisyonu kuran TBMM, bu kez deprem risklerinin azaltılmasını sağlayabilecek mi?
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Prof. Dr.; Haluk Eyidoğan: Farkındalığın onlarca yıldır dile getirilen temel sorunların giderilmesinde ve afetlere dirençli bir toplum ve yaşam biçimi yaratmada arzu edilen hedefe ulaşılamadığını ne yazık ki her büyük depremden sonraki kayıpları görerek yaşıyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) birçok konuda araştırma önergeleri sunulur. Bu araştırma önergelerinin konularından biri de Türkiye'deki depremle ilgili sorunlarımız ve çözümleri hakkında olmuştur. Kamuya açık TBMM arşivlerini incelediğimizde 1962 yılından bugüne kadar, depremler hakkında 10 kez araştırma komisyonu kurulduğu (Çizelge 1) ve raporlar yazıldığını görüyoruz. Mevcut veri tabanına göre, bu araştırma komisyonlarından dört tanesi Cumhuriyet Senatosu tarafından, altı tanesi ise TBMM tarafından kurulmuştur. Biri TBMM'den, diğer ikisi Cumhuriyet Senatosu'ndan olmak üç araştırma komisyonu sonuç raporu aşamasını tamamlayamamış, dolayısıyla hükümsüz sayılmıştır (Çizelge 1).


30 Ekim 2020 Sisam Adası merkezli 7.0 büyüklüğündeki depremin 70 km ötedeki İzmir şehir merkezinde beklenenin üzerinde oluşturduğu hasar ve can kaybının toplum üzerinde yarattığı etki sonrası TBMM'de 10'uncu araştırma komisyonu kuruldu. 3 Kasım 2020 tarihinde kurulan "Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" başlıklı meclis araştırması komisyonu toplantılarını ve incelemelerini bitirdi ve şimdi nihai rapor çalışması yapıyor.

Yıl 1962

TBMM arşivlerine göre ilk deprem araştırma komisyonu Kars ili, Iğdır İlçesi'nde geniş çaplı hasara neden olan 5 Eylül 1962 tarihindeki M:5.5 büyüklüğündeki deprem sonrasıdır. Bu deprem için hem TBMM'de hem de Cumhuriyet Senatosu'nda eş zamanlı olarak iki komisyon kurulmuştur (Çizelge 1). Her iki komisyon raporlarını hazırlamış ve sunmuştur.

TBMM'nin beş üyesinde oluşan inceleme heyeti saha çalışmalarını yapmış ve gözlem ve önerilerini iki sayfalık bir raporla TBMM'ye iletmişlerdir. Deprem büyük olmamasına rağmen Iğdır'daki evlerin yüzde 40-50'sin tamamen hasara uğradığı belirtilmiştir. 1 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştır. TBMM heyeti bölgede 7.500 çadıra ihtiyaç olduğunu, yeniden inşa edilecek konutların ileride bir hataya düşülmeyecek şekilde iyi bir şehir planına göre yapılmasını, banka alacaklarının tahsilinde kolaylıklar tanınmasını, bölgedeki memurlara acilen barakalar yapılmasını önermişlerdir.

Cumhuriyet Senatosu ise Iğdır depremi için üç kişilik bir heyeti deprem bölgesine görevlendirmiştir. Heyet, hazırladıkları raporda depremin orta şiddette (5.5 büyüklüğünde) olmasına rağmen evlerdeki hasarların çok büyük çaplı olduğunu, kış ayı nedeniyle çok hızlı barınma olanaklarının sağlanmasını, depremzedelere evlerini yapması için faizsiz kredi sağlanmasını ve bu amaçla kanun tasarısı hazırlanmasını, halkın eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ellerinde kalan zirai ürünlerin satın alınmasını önermişlerdir.

Yıl 1966 

Doğu Anadolu'da, Varto'da 19 Ağustos 1966 tarihinde olan Ms:6.8 büyüklüğündeki depremin araştırılması amacıyla TBMM'nde "Deprem Bölgesindeki Genel Durum Hakkında Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" için seçilen 17 milletvekili 25 Kasım 1966 tarihinde çalışmalarına başlamış ve heyet 25 Nisan 1967 tarihinde 74 sayfalık raporunu TBMM'ne sunmuştur. Heyetten 7 milletvekili rapora ek olarak toplam 17 sayfalık muhalefet şerhi yazmışlardır. Deprem Bingöl, Muş ve Erzurum'da 434 ilçe ve köyü etkilemiş, 20.007 mesken yıkılmış veya ağır hasara uğramış, 2.517 kişi ölmüş ve 1.420 kişi yaralanmıştır.

Deprem bölgesinin iklim, coğrafya, ulaşım ve sosyo-ekonomik özellikleri nedeniyle Bingöl, Muş ve Erzurum'da depreme maruz kalan halkın birçok sorunlarla karşılaştığı tespit edilmiştir. Geçici ve kalıcı barınma, sağlık hizmeti, yardımların dağıtımı, hasar tespitleri, ortada kalan hayvan ve ürünlerinin değerlendirilmesi, açıkta kalan çocuklar ve öğretmenlerle ilgilenme, zirai kredilerin arttırılması, başka illerde iskân edilen depremzedelerin durumu ve yardım alması, Avrupa'ya işçi gönderme gibi birçok konuda önemli sorunlarla karşılaşıldığı ile ilgili konular raporda tartışılmıştır. Muhalefet şerhlerinde, yukarıda sıraladığımız konularda önemli aksamalar ve yetersizlikler dile getirilmiş, birçok ilçe ve köylerde incelemeler yapılmadığı ve barınma barakaları inşa edilmediği ve TBMM'ye sunulan raporda muhaliflerin görüşlerine ve tespitlerine yer verilmediği, raporun objektif olmadığı ve yalnızca yereldeki mülki amirlerin görüşlerini yansıttığı belirtilmiştir.

Yıl 1976

6 Eylül 1975 tarihinde Ms=6.9 büyüklüğündeki Lice (Diyarbakır) depreminden sonra 20 Nisan 1976 tarihinde Cumhuriyet Senatosu "Lice Depremi Hakkında Araştırma Komisyonu" kurmuştur. Ancak bu konuda Cumhuriyet Senatosu'na bir rapor sunulmadığından araştırma hükümsüz kılınmıştır. Dolayısıyla bölgedeki gözlemlerle ilgili hükümetin bir raporu yoktur. Bu depremle ilgili yerli ve yabancı bilim insanlarının inceleme ve araştırmaları vardır. Hani ile Kulp ilçeleri arasındaki bölgede önemli derecede hasarlara neden olmuştur. Depremde 2.384 kişi hayatını kaybetmiş, 8.149 konut yıkılmış ve ağır hasar almıştır. Artçı depremler bir ay sürmüştür. 25 Eylül 1975'deki artçı deprem mevcut hasarları daha da arttırmıştır. Tahmin edilen hasar değeri 17 milyon dolardır. Deprem bölgesine devlet yardımı 34 milyon dolar olmuş, yurtdışındaki çeşitli kurum ve kaynaklardan ise 16 milyon dolar tutarında yardım gelmiştir. Yapılması planlanan prefabrik türde 5.800 konutun 3.900 tanesi Haziran 1976 tarihi itibariyle depremzedelere teslim edilmiştir.

Yıl 1977 

24 Kasım 1976 tarihinde Çaldıran-Muradiye (Van) civarında Ms:7.3 büyüklüğünde deprem oldu. Çaldıran-Muradiye depreminde 3.840 kişinin öldü, 497 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 9.232 konut oturulamayacak biçimde hasara uğradı ve 51.000 kişi evsiz kaldı.

Bu depremden sonra, biri 18 Ocak 1977 tarihinde Cumhuriyet Senatosu'nda, diğeri ise 28 Aralık 1977 tarihinde TBMM'de olmak üzere depremle ilgili iki ayrı araştırma komisyonu kuruldu. Cumhuriyet Senatosu "Deprem ve Depremle İlgili Yerleşim, Mesken, Ulaşım, Dağıtım, Depolama ve Afetler Fonu Hakkında Araştırma" başlığı altında bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Komisyon, deprem bölgesinde sahada gözlem yaparak bir araştırma yapmak yerine, depremle ilgili genel sorunlarla hakkında ilgili kurumlardan bilgi alarak bir rapor hazırlamayı yeğledi.

Araştırma komisyonunun araştıracağı konu başlıkları şu soruları içeriyordu:

 1. Sıkça olan depremler nedeniyle her depremden sonra günlük tedbirlerin ötesinde, köklü ve ciddi tedbirler alınması düşünülmüş müdür?
 2. Memleketimizde jeoloji ve sismoloji (deprembilim) etütleri yapılmakta mıdır? Depremleri önceden tespit olanaksız mıdır?
 3. Yerleşme politikası ve mesken tip ve yapımları deprem zararlarını önleyecek nitelikte midir?
 4. Ulaştırma, depolama, dağıtım olanaklarımız ne ölçüde düşünülmüştür?
 5. Büyük şehirler civarındaki gecekondu semtlerindeki yapıların, deprem koşullarına uymaması nedeniyle bir deprem felaketinde zararın daha büyük olacağı düşünülmüş müdür? Depremle ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama ve benzeri çalışmaların ileriye dönük milli bir plan ve programa bağlanması yapılmış mıdır? Tedbirler araştırılıp saptanmış mıdır?

Araştırma komisyonu bu soruların yanıtlanması için Ulaştırma Bakanlığı'na, İmar ve İskân Bakanlığı'na, Devlet Planlama Teşkilatı'na ve Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi'ne görüş isteme yazıları gönderilmiş ve gelen yanıtlar 30 sayfalık bir rapor olarak düzenlenerek Cumhuriyet Senatosu'na sunulmuştur.

İlgili kurumlardan gelen yanıtlardan yapılan tespitlerin bir bölümü özetle şöyledir: 

 • Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine kadar önerge istem konularında güncel ve ileriye dönük gereksinmeler için herhangi bir planlama ve programlama yapılmamıştır. Bu plan döneminde (4. Plan dönemi) yıkılmış konutlardan 10.000 adedinin yenilenmesi hedeflenmiştir. 1977 yılı icra programındaki deprem projesi ile ilgili olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu'ndan 466 milyon TL ikraz edilmiş olduğu belirtilmiş ancak bunun nasıl kullanıldığı gösterilmemiştir.
 • Programa alınan 101 köyün etütleri tamamlanmış, bunlardan 28'inde imar planı ve tip proje ihaleye hazır duruma getirilmiş, 28 köyün altyapı proje yapımı ihale edilmiş, 3 köyün konut ve tarımsal tesisleri ihale edilecek hale getirilmiş ancak uygulamada ilgili idarelerin hiçbir şey yapmadığı belirtilmiştir.
 • Deprem sonrası hava ulaşımı için önerilen kısa vadeli önlemlerin hemen hemen hiçbirisine çözüm getirilmemiş olduğu görülmüştür.
 • Deprem Sigorta konusu öncelikle ele alınmalıdır.
 • Afetlerin yoğunluk kazandığı bölgelerde, prefabrik masken, çadır, paketlenmiş yiyecek ve benzeri her türlü acil yardım malzemelerini bulundurmak amacıyla kurulması düşünülen acil yardım bölge depolarının bir tane olduğu, en az 15 ilde bu bölge depoları kurulması gerekmektedir.
 • Afetler fonunda 1960-1976 yılları arasında 15 milyar 344 milyon TL toplandığı tespit edilmiş olup, yapılan harcamalar incelenmelidir.
 • Türkiye'de bugüne (1977) değin deprem risklerinin azaltılması konusunda devletin yerleşme ve konut politikaları ile uyumlu bir politikası olmamış ve deprem olayına hep depremler olduktan sonra ortaya çıkan büyük boyutlu ve öncelikli konut ihtiyacına çok acele çözüm bulmak amacıyla yaklaşılmıştır. Ayrıca deprem risklerinin azaltılması kavramı çok yanlış bir şekilde yaraların sarılabilmesi boyutuna indirilmiştir. Halbuki risk azaltma kavramı, önceden alınacak önlemlerle kayıpların küçük boyutlarda kalmasını sağlar. Bu nedenle de Türkiye'de halen uygulanmakta olan yara sarma yaklaşımı ile sorunun çözümü yoktur 

1977 yılının ikinci deprem araştırma komisyonu TBMM tarafından 28 Aralık 1977'de kurulmuştur. Araştırma komisyonunun başlığı "Doğu İllerinde Meydana Gelen Deprem Hakkında Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" olarak belirlendi. Ancak, komisyon araştırma raporu sunmadığı için hükümsüz kararı verilmiştir.

Yıl 1978

24 Kasım 1976 tarihinde Ms:7.3 büyüklüğünde olan Çaldıran (Van) depreminden dört ay sonra Cumhuriyet Senatosu 2 Mart 1978 tarihinde "Van-Muradiye-Çaldıran-Erciş Yörelerinde Meydana Gelen Deprem Hakkında Kurulan Senato Araştırma Komisyonu" kurmuştur. Ancak komisyon raporunu vermediği için hükümsüz kılınmıştır. TBMM ve Cumhuriyet Senatosu'nun oluşturduğu komisyon üyelerinin bu depremle ilgili saha gözlemleri olup olmadığını, ne tür bilgilere ulaşıldığını ve neden rapor verilemediğini bilmiyoruz. Okuyucularımız bu depremle ilgili bazı saha gözlemlerine dair ayrıntılı bilgileri 1991'de yayınladığım açıklamalı deprem rehberi kitabımda bulabilirler.

Yıl 1999

17 Ağustos 1999 yılında Mw:7.4 büyüklüğündeki Gölcük (Kocaeli) depreminin oluşturduğu acı sonuçlar, uzmanlarımızın uzun yıllardır deprem risklerinin azaltılması konusunda eksikliklerimizin giderilmesine dair uyarılarının ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur. 17 Ağustos depremi, tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmiştir. 20'nci yüzyılın sonunda bir şehir depremi kimliğine bürünen bu afet, çok büyük can kayıplarına ve ekonomik yıkıma neden olmuştur. Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 43.953 yaralanma olmuş, 505 kişi sakat kalmış, 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar görmüştür. 20 milyar ABD Doları doğrudan ekonomik kayıptan bahsedilmektedir. Resmi olmayan bilgilere göre kayıpların daha fazla olduğuna dair söylemler vardır. Yaklaşık 16 milyon insanın değişik düzeylerde etkilendiği bu depreme "milât" denilmesinin nedeni herhalde büyüklüğü değil, depremin aynı anda birkaç büyük şehirde büyük kayıplar yaratmasıdır. Çünkü, bu topraklarda zaten yüzlerce yıldır birçok büyük deprem yaşanmıştır. 

Toplumda travma yaratan bu depremle ilgili olarak TBMM, 23 Ağustos 1999 tarihinde "Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" adı altında 13 milletvekilinin görevlendirildiği bir heyet oluşturmuştur. Araştırma komisyonu üyeleri 2 Eylül 1999 ile 29 Eylül 1999 tarihleri arasında çeşitli tarihlerde deprem bölgesinde etkilenen çeşitli il ve ilçelerde ve ilgili mekânlarda üç kez incelemelerde bulunmuştur. Komisyon üyelerinin incelemeleri sırasında, 12 Kasım 1999 tarihinde Kaynaşlı-Düzce merkezli Mw:7.2 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştur. Heyet bu depremle ilgili saha çalışması da programlanmıştır. Heyet, Türkiye'deki deprem tehlike ve riskleri ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini anlama adına İstanbul, Bursa, İzmir ve Eskişehir gibi deprem tehlikesi altındaki şehirlere giderek valilikler, belediyeler, meslek odaları, STK'lar ve ilgili akademisyenlerle ile toplantılar yapmışlardır. Komisyon incelemelerini bitirdikten sonra 50 sayfalık raporunu 22 Şubat 2000 tarihinde TBMM'ye sunmuştur. Heyet sahadaki incelemelerden hareketle şu önerilerde bulunmuştur:  

 • Devlet yeni bir deprem politikası oluşturmalı.
 • Afet yönetim sistemine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayan kurumlar arası güçlü bir koordinasyon sağlanmalı.
 • Kaçak yapılaşma ve imar affı politikalarından vazgeçilmeli.
 • İmar, planlama, ruhsat, iskân ve yapı denetim mevzuatının mutlaka yenilenmesi ve yetkin mühendislik düzeninin kurulması gerektiği.
 • Beton standartlarının yükseltilmesi, hazır beton kullanımına geçilmesi, inşaat malzeme standartlarının geliştirilmesi ve BS20'nin altında olamamasının sağlanması.
 • Şehirlere doğru hızlı ve denetimsiz göçün plansız ve yapı ve nüfus yoğun yerleşmeler oluşturması engellenmeli.
 • 3194 sayılı İmar Yasası afet risklerini en aza indirecek şekilde yeniden düzenlenmeli.
 • Belediyelerin il afet yönetimindeki etkinliği ve afetlere karşı dayanıklılığı sağlayacak görev, yetki ve sorumluluklarını arttıracak mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.
 • Yapı sigortası düzeni sağlanmalı.
 • Kırsal alanlarda planlı ve afete dirençli yapılaşma için yasal düzenleme yapılmalı.
 • Afet yönetiminde gönüllü ve sivil örgütlenmelerin katılımı güçlendirilmeli.
 • Afet riski yüksek bölgelerde öncelikli olmak kaydıyla yapıların güçlendirilmesi ve yenilenmesi projeleri uygulanmalı.
 • Afet anında iletişimin aksamaması için etkin bir iletişim düzeni sağlanmalı.
 • Hasar tespitleri yetkin elemanlar tarafından yapılmalı.
 • Deprem sonrası mahkemelerde açılan davaların hızlandırılması için çözümler bulunmalı.
 • Depremde etkilenen halkın ve özellikle çocukların psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmalı.
 • Deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili halkı bilgilendiren rehberler ve görsel yayınlar hazırlanmalı.
 • Yıl 2010

  TBMM'deki çeşitli partilerin milletvekilleri tarafından deprem konusu ile ilgili meclis araştırması istemine dair on adet önerge verilmesi üzerine "Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacıyla 12 Ocak 2010 tarihinde komisyon kurulmuş ve göreve başlamıştır. Komisyon 28 Ocak 2010-7 Nisan 2010 tarihleri arasında düzenlediği toplantılarda çok sayıda resmi kurum, üniversite, meslek odası ve STK temsilcilerini dinlemiştir. Araştırma komisyonu üyeleri TBMM dışında İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir ve Bursa illerinde yerinde valilikler ve belediyelerle görüşmeler yapmıştır. Komisyon, ayrıca bakanlıklar ve bağlı kurumlardan 1999 senesinden günümüze kadar deprem nedeniyle bir afete hazırlık anlamında yapılan her düzeydeki mevzuat değişiklikleri ile her türlü uygulama iş ve işlemleri ve bunların sonuçlarını kapsayan bilgi notlarının hazırlanmasını istemiştir.

  Komisyonun yapmış olduğu toplantılar, inceleme gezileri, komisyona yapılan sunumlar ve gönderilen çeşitli bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile öneriler geliştirilmiş ve komisyon 7 Nisan 2011 yılında 154 sayfalıraporunu TBMM'ye sunmuştur. Öneriler geliştirilirken, deprem konusunu özgün olarak ilgilendiren konuların yanında, diğer afetler de ayrı tutulmadan, tüm afet konularını da içerecek bir yaklaşım benimsenmiştir. Komisyon, raporun sorunlar bölümünde (Bölüm 3)10 tane ana başlık, öneriler bölümünde (Bölüm 5) ise 20 tane ana başlık altında görüşlerini sunmuştur. Öneriler bölümünde belirlenen ana başlıklar şunlardır:

 • Uygulama için bir vizyon belirlenmesi
 • Eğitim konuları
 • Araştırma faaliyetleri ve akademik ortam
 • Deprem bilgi altyapısı (zarar azaltma amaçlı altyapı)
 • Risklerin belirlenmesi
 • Kurumsal yapılanma
 • Planlama konuları
 • Yapı envanter çalışmaları
 • Mevcut yapıların güçlendirilmesi ve rehabilitasyonu
 • Tarihi ve kültürel varlıkların afet zararlarından korunması
 • Yapım konuları
 • Hasar tespit çalışmaları
 • Mesleki konular
 • Denetim konuları
 • Finansman
 • Medyanın performansı
 • Koordinasyon etkinliği
 • Sağlık konuları
 • Mevzuat konuları
 • Eylem planı geliştirme
 • Bu ana başlıklar altında ve birçok alt başlıklarda Türkiye'nin deprem başta olmak üzere diğer afet risklerinin azaltılması, afete dirençli bir toplum ve ülke oluşturulması için öneriler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Rapora, ayrıca bir ek görüş ve dört muhalefet şerhi eklenmiştir.

  Yıl 2020

  30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi'nde Sisam Adası'nın kuzeyinde Mw:7.0 büyüklüğünde oluşan deprem, 70 km uzaktaki İzmir şehir merkezinde, Kuşadası İlçesinde ve Ege kıyılarında çok sayıda binada önemli yıkım ve ağır hasar ve 117 can kaybına neden oldu. Yapılardaki üretim hataları zemin ile ilgili sorunlarla bir araya gelince çok sayıda bina depremin sarsıntısına dayanamayarak şiddetli hasarlara uğradı. Kıyılarda 2.0 metre yüksekliğe ulaşatsunami kıyıya yakın alanlarda önemli hasarlar yaptı

  30 Ekim 2020 Sisam Depremi'nin hatırlattığı "Türkiye'nin deprem gerçeği" etkisiyle depremden 10 gün sonra, TBMM 3 Kasım 2020 tarihinde "Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla 22 üyeden oluşan bir araştırma komisyonu kurdu. Komisyon konuyla ilgili bakanlıklar, üniversiteler, meslek odaları, belediyeler, özel kurumlar ve STK'lardan temsilcilerini TBMM'ye davet ederek görüşlerini aldı. Komisyon toplantıları 17 Kasım 2020-17 Mart 2021 tarihleri arasında 21 oturum halinde yapıldı. Bu toplantılardan üçü TBMM dışında, sırayla İzmir, Elazığ ve AFAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantılardaki tüm görüşmeler tutanaklar halinde TBMM'nin ilgili WEB sayfasında yayınlanmaktadır. Araştırma komisyonu şu anda TBMM'ye sunulmak üzere nihai raporunu hazırlama çalışmalarını sürdürülmektedir.

   

  Komisyon hazırlanacak nihai raporun sonuç ve öneriler bölümünde şu 11 ana başlık ve ilgili alt başlıklar altında önerilerini sunmayı planlamaktadır:

 • Deprem bilgi sistemine ilişkin öneriler
  1. Deprem veri merkezinin etkinliği
  2. Deprem erken uyarı sistemlerinin işlevselliği
  3. Deprem ön hasar ve kayıp tahmin sistemi
 • Risklerin belirlenmesine ilişkin öneriler
  1. Risklerin tanımlanması
  2. Risklere ilişkin planlama ve strateji belgeleri.
 • Yer bilimsel etütler ve planlamaya ilişkin öneriler
  1. Yer bilimsel etütler: jeolojik-jeoteknik/mikrobölgeleme etütleri (nedense jeofizik yok!)
  2. Depreme dirençli kent planlaması, denetimi ve izlenmesi ve
  3. Toplanma ve geçici barınma alanlarının tespiti
 • TBMM'nin deprem konusunda oluşturduğu 10'uncu araştırma komisyonu raporunun sonuç ve öneriler bölümünün ana ve alt başlıklarına bakıldığında bundan önceki araştırma raporlarındaki sorunlar ve çözümlerle ilgili benzerlikler çoktur. TBMM'nin ürettiği bu raporların çok daha ayrıntılı benzerleri, özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden sonra toplum ve kurumlar üzerinde oluşan etki nedeniyle birçok toplantı, sempozyum ve seminerler sonrasında yayınlanmıştır. Deprem Şurası (resmî WEB link sayfası bulunamamıştır), Şehircilik ŞurasıDPTKENTGES raporlarının yanı sıra üniversitelerin düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, son 21 yıldır çok sayıda değerli raporlar üretilmiş ve halkın, kurumların ve siyasetçilerin görüşlerine sunulmuştur. Bir bölümü medyaya da yansıyan tüm bu bilgi üretimi sonucunda bir farkındalık oluştuğunu düşünüyoruz. Ancak, bu farkındalığın onlarca yıldır dile getirilen temel sorunların giderilmesinde ve afetlere dirençli bir toplum ve yaşam biçimi yaratmada arzu edilen hedefe ulaşılamadığını ne yazık ki her büyük depremden sonraki kayıpları görerek yaşıyoruz.

  TBMM'de 10'uncu kez kurulan deprem araştırma komisyonunun yukarıda 11 madde olarak sıralanan ana başlıklarda ve alt başlıklarındaki konulara yönelik çözüm önerileri önümüzdeki günlerde yayınlandığında, bugüne kadar yapılan tespitlerin doğrultusunda hangi sorunların ne kadarının çözülüp çözülmediğini anlayacağız. Umarız bu son rapor Türkiye'de deprem kayıplarının azaltılmasına yönelik uygulanabilir bir yol haritası olur ve arzu ettiğimiz sonuçlara erişme umudumuzu arttırır. Bekliyoruz.

 • Yapı güvenliğine ilişkin öneriler
  1. Yapı envanteri tespiti
  2. Yerel zemin koşullarının değerlendirilmesi
  3. Yapı risklerinin tespit edilmesi
  4. Yapı güvenliğinin sağlanması (güçlendirme ve yeniden yapım)
 • İmar, denetim ve yapı kullanımına ilişkin öneriler
  1. Yapı inşası ve projelerin denetlenmesi
  2. Mesleki yetkinlik ve mesleki etik
  3. Yapı kullanımının denetlenmesi
 • Kentsel dönüşüme ilişkin öneriler
  1. Yapı stokunun belirlenmesi
  2. 6306 sayılı kanun uygulamasında mülkiyete ilişkin tespitler
  3. İmar planına ilişkin öncelik alanları
  4. Yapılaşmaya kapalı alanlardaki yapılar
  5. Kentsel dönüşüm sonrası sürece ilişkin sosyolojik boyut ve
  6. Toplumsal farkındalık
 • Mevzuata ilişkin öneriler
  1. Risk azaltmayı önceliklendiren bütüncül mevzuat ihtiyacı
  2. Mevzuattan kaynaklanan kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk çakışması
  3. Doğal afet sigortası sisteminin etkinliği ve mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilememesi
 • Uygulama, izleme ve denetim sistemine ilişkin öneriler
  1. Stratejik seviyede hazırlanan plan ve belgelerin uygulanmasında izleme-değerlendirme sistemleri
  2. Deprem yönetimi konusunda kurumlar arası etkin koordinasyon
  3. Kamu özel sektör iş birliğinin etkinliği
  4. Denetim süreçlerinin etkinliği
  5. Mevzuatın etkin uygulanması
 • Finansman yönetimine ilişkin öneriler
  1. Deprem konutlarının kamu desteği ile yapılması
  2. Kamunun deprem risklerini azaltmaya yönelik finansman ihtiyacı
 • Toplumsal farkındalığa ilişkin öneriler
  1. Eğitim-öğretim müfredatında deprem bilincine ilişkin ders ihtiyacı
  2. İncinebilir gruplarda deprem bilinci
  3. İşyerlerinde deprem bilinci eğitimi ihtiyacı
  4. Medya araçlarına ilişkin öncelik alanları
  5. Yapısal olmayan risklerin azaltılmasına ilişkin öncelik alanları
 • Deprem sonrasına ilişkin öneriler
  1. Ulaşım
  2. Arama ve kurtarma
  3. Haberleşme ve koordinasyon
  4. GSM altyapıları ve iletişim
  5. Güvenlik

   TBMM'nin deprem konusunda oluşturduğu 10'uncu araştırma komisyonu raporunun sonuç ve öneriler bölümünün ana ve alt başlıklarına bakıldığında bundan önceki araştırma raporlarındaki sorunlar ve çözümlerle ilgili benzerlikler çoktur. TBMM'nin ürettiği bu raporların çok daha ayrıntılı benzerleri, özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden sonra toplum ve kurumlar üzerinde oluşan etki nedeniyle birçok toplantı, sempozyum ve seminerler sonrasında yayınlanmıştır. Deprem Şurası (resmî WEB link sayfası bulunamamıştır), Şehircilik ŞurasıDPTKENTGES raporlarının yanı sıra üniversitelerin düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, son 21 yıldır çok sayıda değerli raporlar üretilmiş ve halkın, kurumların ve siyasetçilerin görüşlerine sunulmuştur. Bir bölümü medyaya da yansıyan tüm bu bilgi üretimi sonucunda bir farkındalık oluştuğunu düşünüyoruz. Ancak, bu farkındalığın onlarca yıldır dile getirilen temel sorunların giderilmesinde ve afetlere dirençli bir toplum ve yaşam biçimi yaratmada arzu edilen hedefe ulaşılamadığını ne yazık ki her büyük depremden sonraki kayıpları görerek yaşıyoruz.

   TBMM'de 10'uncu kez kurulan deprem araştırma komisyonunun yukarıda 11 madde olarak sıralanan ana başlıklarda ve alt başlıklarındaki konulara yönelik çözüm önerileri önümüzdeki günlerde yayınlandığında, bugüne kadar yapılan tespitlerin doğrultusunda hangi sorunların ne kadarının çözülüp çözülmediğini anlayacağız. Umarız bu son rapor Türkiye'de deprem kayıplarının azaltılmasına yönelik uygulanabilir bir yol haritası olur ve arzu ettiğimiz sonuçlara erişme umudumuzu arttırır. Bekliyoruz.

 
 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
“İYİ PARTİ'NİN OYLARI İLE SEÇİLDİĞİNİZİ UNUTMAYIN” 20 Ocak 2022
Akşener, " Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel"19 Ocak 2022
Dudak Uçuklatan Ballı İhale AKP’liye…19 Ocak 2022
Usta şairi Trabzonlu olduğu için mi AKP’liler engelledi14 Ocak 2022
AKP VE MHP EGEMENLİĞİ TARİKATLARA VERMİŞ14 Ocak 2022
ZEYBEK: AKP BUDUR! YAZARSA HANENİZE KDV YAZAR… 13 Ocak 2022
Erdoğan, Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürdü13 Ocak 2022
TİP’lilerden Kılıçdaroğlu’na inat ‘Tarikat yurtları kapatılsın’ eylemi12 Ocak 2022
Erkan Baş, "Hedefimiz, üçüncü bir ittifak11 Ocak 2022
"Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?"05 Ocak 2022
AKP’nin Tek Hayırlı İşi: Hemşeri dernekleri İl tanıtım günleri düzenleyemeyecek04 Ocak 2022
İşte memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı03 Ocak 2022
TÜİK Açıkladı: Enflasyon, Aralık 2021'de Yüzde 13,58, Yıllık Bazda Yüzde 36,08 03 Ocak 2022
Enflasyon memuru ezdi geçti: Memur zammı yüzde 27,9'da kaldı03 Ocak 2022
Beklenen oldu: Yeni yıla peş peşe zamlarla girdik01 Ocak 2022
Erkan Baş: Erdoğan’a tarihin en büyük yenilgisini yaşatmak istiyoruz31 Aralık 2021
EMEP, SOL Parti ve TKP'den ortak açıklama: 2022'yi mücadele ederek kazanacağız31 Aralık 2021
Türk-İş: Açlık sınırı 4 bin 13 lira, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira31 Aralık 2021
"AKP yüzde 12 oy kaybetti ama CHP yüzde 12 kazanamadı"30 Aralık 2021
Yaşlı teyzem sana helal olsun!27 Aralık 2021
CHP’li Ali Şeker: “Özel eğitim kurumlarındaki öğretmenler çoğunlukla asgari ücret alıyor”24 Aralık 2021
Devrim Şehidi Teğmen Kubilay, Ortaçağcı gericiliğe karşı mücadelemizde yaşıyor22 Aralık 2021
EYYYY CHP'liler: "Yalanlarınız artık karnımızı doyurmuyor"22 Aralık 2021
Palandöken’den günah çıkaran beyan…22 Aralık 2021
Kartal Dağı'nda mermere ÇED süreci iptal edildi21 Aralık 2021
'Lale Devri Nasıl Bittiyse Sülale Devri de Bitecek, Hepiniz Yargılanacaksınız!'20 Aralık 2021
8 yıl önce, 8 yıl sonra... AKP’nin Prensleri 17 Aralık 2021
Sosyalistler Adana’da düşük asgari ücret dayatmasına karşı sokakta: “Çare örgütlü direniş!”16 Aralık 2021
Çerkezoğlu, "Asgari ücret zammı (Sefalet ücreti) suya yazılan yazıdır"16 Aralık 2021
TİP Sözcüsü Kadıgil'den yurttaşlara:'BİZ ÇOKTAN KAZANDIK'15 Aralık 2021
Hekimler ve sağlık emekçileri yurt genelinde iş bıraktı: Grevdeyiz!15 Aralık 2021
DİSK'ten İstanbul'da muhteşem miting12 Aralık 2021
SSK, Bağ-Kur... emeklilerine büyük müjde! İki bin TL ek ödeme hesaplara yatıyor11 Aralık 2021
2022'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? 11 Aralık 2021
12 Aralık Pazar günü Kartal Meydanındayız07 Aralık 2021
Sağlık emekçileri iş bıraktı06 Aralık 2021
Rize Çayeli Belediyesi Sayıştay’ı İsyan Ettirdi 06 Aralık 2021
BAKIRKÖY’DEN YÜKSELEN SES “MÜCADELEMİZ TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİDİR”05 Aralık 2021
Bir gecede 20 hastaya bakan hemşire, destek isteyince ceza aldı 02 Aralık 2021
Bakanı Özer açıkladı!İşte sözleşmeli öğretmenlere verilecek haklar 02 Aralık 2021
AKP'li başkanın eski şirketine 300 bin TL'lik ihale29 Kasım 2021
Alparslan Türkeş'i anma töreninde kan döküldü!28 Kasım 2021
Hacked by Xale [ Turkish Defacer ]27 Kasım 2021
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Mersin çağrısı’24 Kasım 2021
Dolar 12 TL’yi geçti, siz seyrediyorsunuz!23 Kasım 2021
Akşener: Ahlak Yoksunu Zihniyetten Kurtulacağız17 Kasım 2021
Yıllar sonra ortaya çıkan Erdoğan-Davutoğlu kavgası!16 Kasım 2021
AKP'li Belediye Başkanı "Ben gidip CHP’liye mi ihaleyi vereyim"14 Kasım 2021
AKP'li marifetli başkanın yeni icraatı : "Yönetemeyeceğim adamı atarım!"13 Kasım 2021
Şener Komisyon'da konuştu, AKP karıştı!05 Kasım 2021
CHP’Lİ K.ÇEKMECE BELEDİYESİNDEN PİS KOKULAR GELİYOR!04 Kasım 2021
Gürsel Erol’a tepki: Ana Fatma Ziyaretinin dokusunu bozarken kimden izin alındı?02 Kasım 2021
TİP Genel Başkanı Baş, Erdoğan'a seslendi: 'Sizi ABD bile kurtaramaz'02 Kasım 2021
Komünistlerden ABD’ye ve savaş gemisine… DEFOL…02 Kasım 2021
Bahçelievler Katilleri bugün aflarla serbest kaldılar01 Kasım 2021
Bahçeli'nin 'Kahraman'ı" suç örgütü liderine, 32 yıllık cezadan beraat30 Ekim 2021
Erkan Baş, Mersin halkıyla buluştu30 Ekim 2021
İBB'nin İmamının taksi projesi 10. kez reddedildi!28 Ekim 2021
Bütçede Aleviler ve Kürtler yok27 Ekim 2021
Erkan Baş: Tezkereye ‘evet’ diyenlerin evlatları bedelli askerlik yapacak, yoksulun evladı ölüme gönderilecek!26 Ekim 2021
Kadıgil: AKP bizden çaldıklarını bize geri verecek25 Ekim 2021
TÜGVA AKP döneminde İBB’yi hortumlamış22 Ekim 2021
İYİ Parti 4. yılını kutluyor... 22 Ekim 2021
Erkan Baş: AKP paralel evren iktidarıdır20 Ekim 2021
Saray’a şatafat, vatandaşa sefalet20 Ekim 2021
Akşener, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i andı 18 Ekim 2021
Kadıgil’den Çalışma Bakanı Bilgin’e: işçiler sizin kölenizdir gibi davranamazsınız18 Ekim 2021
Çavuşoğlu ile görüşen Taliban Bakan Vekilinin Türkiye mal varlığını dondurmuştu14 Ekim 2021
Bu gericileri sakın ha; yarın muhalefet davet etti demeyim14 Ekim 2021
Kâğıt İşçilerine Yaşamak Haram13 Ekim 2021
TTB’den 'Sağlıkta Kaos' Uyarısı- İstifalar peş peşe geldi!13 Ekim 2021
Erkan Baş'tan TÜGVA Açıklaması: 'Yeni Bir Paralel Devlet Yapılanması'12 Ekim 2021
Kıvılcımlı mezarı başında anıldı: Bıraktığı Mirasa Sahip Çıkacağız11 Ekim 2021
TİP, Assos'taki doğa katliamı hakkında suç duyurusunda bulundu09 Ekim 2021
1 milyar lira ile kaçtığı söylenen Saim Diken'in eşi Odatv'ye konuştu05 Ekim 2021
Selahattin Demirtaş'tan 'Sol Blok' çağrısı04 Ekim 2021
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisine 3 müjde birden!04 Ekim 2021
TİP’sinden Meclisi Boykot- Darısı Diğerlerine01 Ekim 2021
Meclis tüm siyasetin merkezi haline gelecek 01 Ekim 2021
Türkiye İşçi Partisi kurucularından Şaban Erik vefat etti...27 Eylül 2021
“Okullarda çetelere geçit vermeyeceğiz”27 Eylül 2021
HDP 11 MADDEYİ AÇIKLADI27 Eylül 2021
GÖKSU BAKALIM CHP’li AKGÜN KADAR YİĞİT MI?26 Eylül 2021
Sedat Peker'den, Sadettin Tantan'a 'bilgi kaynağı' yanıtı26 Eylül 2021
HKP’den, Bayraktar’a ve Baykal’a Suç Duyurusu25 Eylül 2021
Ne Cemaat Yurdu Ne Tarikat Evi! İnsanca Yaşanılacak Yurtlar İstiyoruz!25 Eylül 2021
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından ücretsiz Neşet Ertaş konseri 24 Eylül 2021
Türkiye İşçi Partisi öğrencilerin barınma sorununu MECLİSE taşıyor24 Eylül 2021
Tekin, iktidara seslendi! ‘ milyonlarca esnaf kepenk kapatabilir’23 Eylül 2021
MHP'den ihraç edilen Suat Başaran'dan sert açıklama 23 Eylül 2021
Demirtaş, “Çözümün adresi TBMM’dir”21 Eylül 2021
İBB'nin AKP'li rekortmen 'İhale Avcısı21 Eylül 2021
Bayraktaroğlu, Hilal Kaplan gibilerin hapse girdiklerini görmeden ölürsem kahrolurum20 Eylül 2021
HDP Bursa’dan seslendi: HDP’liyiz, her yerdeyiz20 Eylül 2021
CHP’de Küfre Disiplin, Tacize Aferin!20 Eylül 2021
Cumhur İttifakı'na büyük şok20 Eylül 2021
Aile hekimleri "yönetmelik iptal edilmezse istifalar yaşanacak"19 Eylül 2021
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Serbest Bırakılmalarını Talep Etti17 Eylül 2021
İBB Meclisi’nde Beykoz Çayırı tartışması17 Eylül 2021
Çıray, "Demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı partiyiz 13 Eylül 2021
Akşener: “ Bakın zor durumda olan kimmiş?10 Eylül 2021
“CHP’DE NAMUSLU OLMANIN BEDELİ İHRAÇ”05 Eylül 2021
HER YER RÜŞVET- HER YER YOLSUZLUK!04 Eylül 2021
Ülkü Ocakları tehditle video yayınlattı04 Eylül 2021
Barışta, yaşamda, kardeşlikte inat ediyoruz!03 Eylül 2021
Akşener’in yanına gelen vatandaş: Vali onurumuzu kırdı 03 Eylül 2021
Kavuncu'dan Cahit Özkan'a suç duyurusu 02 Eylül 2021
3 kızını öldüren imam tutuklandı01 Eylül 2021
UKOME İBB'nin bin taksi teklifini 8. kez reddetti26 Ağustos 2021
Son anket: MHP baraj altı, AKP’nin oyu yüzde 3324 Ağustos 2021
KESK: Ankara'dayız ...21 Ağustos 2021
Tekin: İstanbul’un en değerli arazileri peşkeş çekiliyor20 Ağustos 2021
Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor19 Ağustos 2021
Akşener'den 'hudut namustur' pankartı tepkisi: Alınlarımıza asarız 19 Ağustos 2021
KILIÇDAROĞLU'NU ABD KIZDIRDI18 Ağustos 2021
Akşener: Erdoğan ve Amerika açıklama yapmalı18 Ağustos 2021
AKP'li meclis üyesine cinsel saldırı suçlaması18 Ağustos 2021
Peker, Külünk'e meydan okudu: Sözlerimi yalanlarsa kendisini rezil etmekten mutluluk duyarım17 Ağustos 2021
Kamu-Sen'den Hükümete zam protestosu16 Ağustos 2021
Harun Karadeniz’in Anısı Mücadelemizde Yaşıyor15 Ağustos 2021
Mahir Çayan'ın yoldaşı/ kayınbiraderi Orhan Savaşçı yaşamını yitirdi13 Ağustos 2021
TKP’den Yardım kampanyası" adı altında para toplanmasına tepki 13 Ağustos 2021
Tüm Köy Sen: “Açıklanan fındık taban fiyatını kabul etmiyoruz”12 Ağustos 2021
Seks partileri, şantaj, mafya, uyuşturucu, çatışmalar, cinayet ile örülü hikâyenin özeti12 Ağustos 2021
BARAJI DÜŞÜRMEK VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN BOŞ KALMAMASI İÇİN Mİ?12 Ağustos 2021
Kastamonu’da felaket: 8 ilçe 10 dakikada sel altında kaldı11 Ağustos 2021
Böyle giderse İstanbul 3 adaya bölünecek11 Ağustos 2021
CHP ve HDP’den Orman ve kıyı yağmalanmasına ret – İYİ'lerden evet06 Ağustos 2021
Selçuk'un istifası kabul edildi, çift maaşlı Özer geldi...06 Ağustos 2021
Halk TV'ye saldırı - Saldırgan ve Mehmet Ağar06 Ağustos 2021
İstanbul Bağcılar'da meydanı karıştı! Bıçak ve sopalar havada uçuştu05 Ağustos 2021
Barış Atay, Marmaris'te afet bölgesini ziyaret etti04 Ağustos 2021
polisleri tehdit etti: Bu adam kim?03 Ağustos 2021
İnce “Uçak falan yok” diyen Erdoğan’a açtı ağzını yumdu gözünü!31 Temmuz 2021
CHP’li Çantacı Akpolat Rüşvet Dağıttı...!30 Temmuz 2021
Kavurucu sıcaklar geliyor...30 Temmuz 2021
Yangınlar nedeniyle Hacı Bektaş Veli festivali ertelendi30 Temmuz 2021
MHP KOCAELİ’NDE İLÇE BAŞKANLARININ İSTİFALARI PEŞPEŞE …30 Temmuz 2021
İstanbul'a 1000 yeni taksi geliyor30 Temmuz 2021
MÜLTECİ KRİZİ DEĞİL, DÜZENİN KRİZİ!29 Temmuz 2021
CHP’de İmamoğlu ne derse o…29 Temmuz 2021
Suriyelilerin yüzünden gençlerimiz işsiz...28 Temmuz 2021
"Asya Kaplan Sivrisineği’ endişe yaratmaya başladı27 Temmuz 2021
İBB Taksimetre entegrasyonu konusunda uzlaştı26 Temmuz 2021
İstanbul için tsunami ve deprem uyarısı korkuttu! 26 Temmuz 2021
Türkiye sınırına yüzlerce tank ve zırhlı araç24 Temmuz 2021
Cilo Dağı'na kampçılar akın etti!24 Temmuz 2021
​Kemal Türkler'in katledilişinin 41'inci yılı22 Temmuz 2021
HKP, TRT’ye Halk Düşmanlarının atanmasını yargıya taşıdı!18 Temmuz 2021
"TRT'ye atanan "Ah" o kadın..."18 Temmuz 2021
RİZE'DE TÜNEL ÇALIŞMASI STOP!17 Temmuz 2021
Gergerlioğlu’nun milletvekilliği iade edildi16 Temmuz 2021
İBB’den Halk Ekmek’e yüzde 25 zam16 Temmuz 2021
Barış Yarkadaş: Papara'yı kim koruyor? 14 Temmuz 2021
Akşener: Rizelilk kürsülerden üfürmekle olmaz14 Temmuz 2021
AKP ve MHP' nin oyları ile Emekliye bayram ikramiyesi reddedildi...14 Temmuz 2021
Esenler yok!10 Temmuz 2021
Peker'den şok açıklamalar: Halka silah dağıttılar, milyarlarca TL hakkınızı çaldılar08 Temmuz 2021
ÇİFT MAAŞ ALAN VE PARAYA DOYMAYAN AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI 07 Temmuz 2021
İnce zamları mı kutluyor? 07 Temmuz 2021
Kadıoğlu’nun bu videosu gündemde07 Temmuz 2021
AKP’nin kalesi isyan etti “Hükümet istifa” 06 Temmuz 2021
Soylu’yu efkar bastı03 Temmuz 2021
"Erdoğan'ın seçilmesi mümkün değil"03 Temmuz 2021
Kurban bağışına izin çıktı02 Temmuz 2021
İBB'ye kurban bağışı engeli02 Temmuz 2021
Yerel Basının "Önemi"01 Temmuz 2021
“Lale Devri” Başladı 01 Temmuz 2021
ZAM YAĞMURU BAŞLADI01 Temmuz 2021
İnce, iktidarı eleştirdi Kılıçdaroğlu’na meydan okudu 30 Haziran 2021
“Dualarımız kabul olmadı”30 Haziran 2021
“Ormanlar, nehirler sermaye değiller”26 Haziran 2021
CHP'Lİ TOPRAK ÇOK MARİFETLİ26 Haziran 2021
Dolmabahçe’de ne görüştüler?22 Haziran 2021
"FETÖ" hatırlatılınca çileden çıktı18 Haziran 2021
Çift maaş alan bürokratlar17 Haziran 2021
Kaderde; rüşvet ve şantajda varmış17 Haziran 2021
Peker Cem Küçük'e “şefkat Gösterecek”16 Haziran 2021
Odatv yazdı, Göksu sildi 16 Haziran 2021
İnce’den Erdoğan’a ‘hamdolsun’ tepkisi: Bence doktora görün15 Haziran 2021
Bunlar şanslı çocuklar" 3 farklı kurumdan 3 maaş alıyor"15 Haziran 2021
Erkan Baş : 'Erdoğan'ın Tek derdi delikten süpürülmemek15 Haziran 2021
İBB’den Sinan Erdem Spor Salonuna tahliye14 Haziran 2021
İsmail Saymaz, Sedat Peker'in AKP içinden nasıl bilgi aldığını anlattı09 Haziran 2021
Peker'den yeni video/ perşembe günü ekran başına07 Haziran 2021
Sağlar: AKP artık yıkıldı demektir06 Haziran 2021
"Hangi gelecekten bahsediyorsun.Lanet olsun böyle yaşama..."06 Haziran 2021
Akşener: Erdoğan ilk seçimde gidecek06 Haziran 2021
İNCE: TÜRKİYE’NİN KÖTÜ GİDİŞİNE EL KOYACAĞIZ06 Haziran 2021
HDP: “Bu yarayı kapatacak tek şey hakikat ve adalettir”03 Haziran 2021
AKP yakamızdan düşmedikçe çok ama çok borç ödeyeceğiz03 Haziran 2021
İnce’den erken seçim tahmini02 Haziran 2021
Cinsel istismarlara göz yuman müdürlere 'ödül' gibi terfi!29 Mayıs 2021
Emekçiler ve kadınlar buluşuyor...29 Mayıs 2021
"Barış Atay'a saldıranlardan birinin Sedat Peker'le fotoğrafı çıktı!"27 Mayıs 2021
TUĞLAYI BİZ ÇEKECEĞİZ, DUVARIN ALTINDA HEPSİ KALACAK!27 Mayıs 2021
Erdoğan: "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler"26 Mayıs 2021
Gürsel Tekin’den Soylu’nun İddialarına Cevap26 Mayıs 2021
AKP’nin İstanbul’a ihanetine eyvallah- AMA- İmamoğlu'na protesto25 Mayıs 2021
Peker'den, Soylu'ya: Yakaladığınız uyuşturucular senin rakiplerinin malları mı?25 Mayıs 2021
Sağ'dan Kaftancıoğluna: "Senin demokrasi anlayışın sadece ekran ve gazete demokratlığı"25 Mayıs 2021
SOYLU ŞOV YAPTI- GAZETECİLER SORU SORMA ÖZÜRLÜ25 Mayıs 2021
VATANA İHANETTEN YARGILANMANIZ İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM24 Mayıs 2021
İNCE: BU AHLAKSIZI GÖREVE GETİRENLERDEN HESABINI SORACAĞIZ23 Mayıs 2021
Esnaf : “Biz virüsten değil açlıktan ölüyoruz”22 Mayıs 2021
Sancar: Bizim kendi ittifaklarımız var -Türkiye'nin geleceğini birlikte kurtarmalıyız22 Mayıs 2021
Tutuklu, Tuncel ve Kışanak davası duruşması 11'inci kez ertelendi21 Mayıs 2021
Gezi duruşması 6 Ağustos'a ertelendi: Kavala'nın tutukluluğa devam kararı21 Mayıs 2021
Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘zorla getirme’ kararı21 Mayıs 2021
Akşener’e Rize’de alçak provokasyon20 Mayıs 2021
İnce, Partisi’nin yol haritasını açıkladı18 Mayıs 2021
HDP'den yalanlama: Selvi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili yazdıkları yalan!18 Mayıs 2021
Külünk ’ten normalleşme' genelgesine eleştiri 16 Mayıs 2021
Kademeli normalleşmenin detayları belli oldu16 Mayıs 2021
Boğaziçi Köprüsü'nde dev pankart: 128 Milyar Dolar Nerede?16 Mayıs 2021
İnce: "Devlet hem vergi hem helallik istemez!15 Mayıs 2021
Mehmet Ağar, Türkçe Olimpiyatları'nda Fethullah Gülen'e övgüler düzüyordu14 Mayıs 2021
Karamollaoğlu: Müslümanlık buysa ben Müslüman değilim diyenler var!14 Mayıs 2021
Yarkadaş: CHP'li olmak onurdur, şereftir!13 Mayıs 2021
AKP’li Çelik ‘belge’ istedi, CHP’li Başarır paylaştı: Emniyet’ten “Peker’e koruma” yazısı13 Mayıs 2021
Özür diledi ama bir kere ruhlarına işlemiş mafya13 Mayıs 2021
Erdoğan Gitti Gidiyor - Sallandı Yıkılıyor11 Mayıs 2021
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası: Direnen İkizdere köylüsünün yanındayız11 Mayıs 2021
Soylu’nun “hedefinde” bu sefer Cumhuriyet gazetesi11 Mayıs 2021
CUMHUR İTTİFAKI ÇATIRDIYOR MU?06 Mayıs 2021
CHP: Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz06 Mayıs 2021
Görevden alınan bakan, 39 bin lira maaşla Kardemir’e yönetici oldu05 Mayıs 2021
CHP’den istifa eden edene, bu sefer Prof. Gaye Usluer05 Mayıs 2021
Salgın yönetiminde dünyanın en başarısız ülkesiyiz!05 Mayıs 2021
Asırlık Bir Çınar Daha Devrildi!03 Mayıs 2021
Eski AKP'li vekile ‘3 kadınla ilişki’ suçlaması… 02 Mayıs 2021
SODEV “Yoksul Semtlerde Madde Kullanımının Yaygınlaşması Raporu” Yayımlandı01 Mayıs 2021
Lenin 117 yıl önce işçilere seslendi: ‘Mücadelemizi daha büyük bir cesaretle sırtlanalım’01 Mayıs 2021
Yurttaşlar 1 Mayıs öncesi meydanlarda: 'Yeni bir düzen için yan yanayız'29 Nisan 2021
Demirtaş'ın hapis cezası onandı29 Nisan 2021
İnce: Millete iki seçenek sundular; ya açlık ya hastalık!27 Nisan 2021
Üç haftalık tam kapanma kararı açıkladı26 Nisan 2021
Ahmet Şık: TİP muhalefet açmazının aşılmasına vesile olacak26 Nisan 2021
AKP'li belediyelerinin 'Halk Ekmek büfelerine Baskıcı, otoriter faşizan tavrı”26 Nisan 2021
“Türkiye'nin bu iktidardan acil bir şekilde kurtulması gerekiyor”26 Nisan 2021
Rize / İkizdere Cengiz İnşaata ve taş ocağına direniyor 25 Nisan 2021
Erkan Baş, “Sizin çocuklarınız askere bile gitmedi" (Bir Sosyalistin İsyanı) 23 Nisan 2021
Metin Lokumcu için adalet! "UNUTMADIK..."21 Nisan 2021
Akşener: AKP'nin gidişi milletimizin şahlanışı olacak21 Nisan 2021
Mithat Sancar: “Bir intikam davası olan Kobanê Davası da kapatma davası gibi temelsiz20 Nisan 2021
AKP'li Göksu rezil oldu20 Nisan 2021
Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı19 Nisan 2021
İşçinin, emekçinin bayramına her türlü yasak!18 Nisan 2021
AKP’NİN ESERİ: DOĞU’DA PATATES İZDİHAMI- YURTTA '128 milyar dolar nerede?'18 Nisan 2021
Sokak isyanda! '128 Milyar Dolar Nerede'18 Nisan 2021

Foto Galeri Buyuk
Yoldaş
komünist başkan
1 Mayıs 2013
https://www.facebook.com/halil.koc.1656/videos/1380714362104742/?t=0


 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
..
En Çok Okunan
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Yazarlar | Foto Galeri | Duyurular | Künye
CH